• essentiell - L -

  Vad hände med anständigheten i världen?

  Läs mer här
 • essentiell - L -

  Varför har vi skapat den här sajten

  Läs mer här
 • essentiell - L -

  Klimatskeptikerna har en poäng. Dagens globala temperaturökning behöver inte alls bero på människan och kan vara en helt naturlig variation

  Läs mer här
 • essentiell - L -

  Vad har fysikern Frank Drake's berömda ekvation från 1961 att göra med dagens polariserade debatt, klimatfrågor och lättkränkta 7-åringar på världsledande positioner?

  klicka här då
 • essentiell - L -

  Är vi helt dumma i huvudet? - Are we complete morons? - hal nahn albulada' alkamilun? - Sommes-nous des crétins complets? - Sind wir komplette Idioten? - ¿Somos idiotas completos?

  klicka här då
Det här segmentet som är tre-delat i "12 (mänskligheten)", "KORTSIKTIGHET" och "LIV" är kärnan på vår sajt. Om vi rekapitulerar hur inledningen avslutades i introduktionen av dessa tre, skrev vi så här:
1/ 50%* av oss uppvisar en kognitiv dissonans till både hur världen är beskaffad men också i förmågan till analys och ta till sig sann information. (Denna sektion)
2/ Tyvärr är inte bara halva, utan alla av oss verkar vara hårdkodade till kortsiktighet (=> KORTSIKTIGHET), och som nummer...
3/ ...hur de två incitamenten kan korrelera med den så kallade Drake Ekvationen och mer specifikt termen L i den ekvationen. Är den essentiell? (=> LIV)
* Detta ska inte ses som en exakt kvot utan en generalisering med en bas i hur stor andel av en befolkning i vår samtid som stöder de populistiska clownerna vars oanständiga beteende av lögner, konspirationsteorier och Narcissistisk mobbning, verkar fullständigt dolt alternativt ovidkommande för samma befolkning. Vi utvecklar kategoriseringen nedan..


12 Mänskligheten

Vi är många som häpnas över den till synes explosionsartade globala ökningen av bekräftelsetörstande clowner som vinner mark och makt

12

Senare år har uppvisat en explosionartad ökning av idéer baserade på polarisering, fördomar och lögner. Det verkar bara vara hälften av oss som inser detta.

NARCISSISM

Vi tycker oss se en växande andel bekräftelsesökande clowner med mindervärdighetskomplex som utrycker fördomar, ignorans, isolationism och oanständigt beteende.

INTERNET

Information som har en inneboeende polariserande och fördomsfull agenda, sprids snabbare och mer än samma agenda men med en inneboende positivism.

FARAN

Vad är faran med kombinationen av lättspridda lögner och oanständiga kognitivt funktionsvarierade människor?

12 Mänskligheten

I inledningen av den här sajten implicerades det att vi bara oroar oss för halva mänskligheten. Det är inte sant. Vi oroar oss för hela, men på olika sätt. Vi oroas, som i att vara rädda för, de som vi har kallat oanständiga. Och vi oroar oss för, som i att känna farhågor för, de som som är anständiga.

Som exempel på den första typen av oro, eller rädsla för, har vi ju alla sett att en växande del av mänskligheten innehar en rad alarmerande ideella strategier och personliga egenskaper som fördomar, vetenskapsförakt, nationalism och en kognitiv resistens mot en objektivt sann världsbild.

Viktor Frankl (1905-1997), en överlevare av förintelsen och en välkänd Österrikisk psykolog och filosof, tyckte sig kunna urskilja två basala personlighetstyper av mänskligheten och han ville därför kategorisera oss som antingen tillhörande de anständiga/decent eller de oanständiga/indecent, "...and they penetrate into all groups of society. No group consists entirely of decent or indecent people.".

Det är klart att vi redan vet att det finns olika typer av människor och att vissa av våra medsystrar och bröder inte alltid är snälla. Det är inte det vi vill betona här utan mer att vi ser en kvantifierbar polaritet av två distinkta typer av kognition. Även om det är en förenklad uppdelning har vi goda skäl att anta att det är en korrekt distinktion. Vi kommer både visa varför det finns goda skäl men också att det givetvis finns olika nyanser av oanständighet.
Med det sagt är kanske den viktigaste distinktionen, och samtidigt den mest tydliga och uppenbara skiljelinjen man kan göra i vår samtid, den mellan kategorier av grupper som stöder olika aktuella och populistiska ideologier och dess realpolitik. Vi har idag en rad världsledare som i all praktisk politik uppvisar ett innehåll som divergerar från den definition av anständighet som diskuterades under OM avsnittet på startsidan. För att göra distinktionen tydlig menar vi därför initialt att de grupper som aktivt stöder Bolsonaro, Duterte, Orban, Salvini, Kaczyński, (Trump) etc – är oanständiga.
Nu förlorade Trump valet 2020 men hans tvivelaktiga arv av att göra lögner, narcissistiskt skryt och polariserande konspirationer till en 'man-orkar-knapp-höja-på-ögonbrynen-norm' gör att han tas med i denna skara. Det ideologiska arvet har fått beteckningen "Trumpism" och är i allra högsta grad aktuell och lever vidare inte bara i det amerikanska samhället.

Vi är ju en stor del av världens befolkning som slås av en nästan paralyserande förundran att människor med en världsbild och förnuftsbaserade argumentation svårligen separerad från dagisintriger, demokratiskt kan väljas till länders högsta ämbeten. Och det med 'dagis' är inte ens menat som en kul liknelse. De har stöd av, från ≈ ∼20% (Italiens Salvini, 2018) till ∼80%(Filippinernas Duterte, 2019) av respektive befolkning.
Intressant läsning om populism och den globalt ökande populismen i västvärlden, här i en rapport från 'Tony Blair Institute for Global Change', här.

Det faktumet gör att ordet polarisering inte ens känns tillräckligt för många. När man hör både anhängare till dessa världsledare och ledarna själva öppna munnen och argumentera och beskriva sina värderingar och syn på vår omvärld, och jämför det med vår syn på anständighet och vår syn på samma världsbild, ser man en avgrundsdjup skillnad på två typer av kognition, sans, förstånd och verklighetsuppfattning. Och hade dessa människor bara stannat kvar i det lala-land som förra meningen tillskriver deras verklighetssyn, hade det kunnat stanna där men samma avgrundsdjupa polaritet kristalliserar sig även i total avsaknad av välvillighet till sina medmänniskor och en, ibland, nästan hatisk syn på globalt samförstånd, försoning och inkluderande ideal. Tillsammans med den narcissistiska ingrediensen av att dessutom känna en fundamental och djupt drift att sprida och söka bekräftelse för dessa ideal - är det klart att vi är rädda för dessa människor.

Narcissism

Det vi vill belysa här är att världen, och dess demokratiskt valda ledare, i allt högre grad verkar bestå av i grunden oanständiga människor som har mer eller mindre Sociopatiska och Narcissistiska drag.

Personlighetsdraget och diagnosen Narcissism har man redan visat är på signifikant frammarsch i samhället vilket American Psychological Association redan 2011 beskrev här.
Man kunde visa att narcissistiska drag är på tydligt uppåtgående och att de verkar följa en trend: Ju bättre tider i (världs)ekonomin, desto större andel av befolkningen uppvisar Narcissistiska drag.

I artikeln används "Narcissism" i sin kliniska betydelse medan vi använder termen i mer generella ordalag och som faller under de gängse uppfattningarna av termerna: egocentrisk / extrovert / låg självkänsla / manipulativ / grandios / självupptagen / uppmärksamhetssökande / bekräftelsesökande. Eller för den mer psykologiintresserade: en mix av sanna narcissistiska, histrioniska, psykopatiska, och Machiavellistiska personlighetsdrag.
Narcissisterna upptar en stor andel i vår kategorisering av 12 Mänskligheten och är därmed viktig i det sammanhang vi trycker in begreppet i.

Den dipolära manifestation av mänsklig karaktär Viktor Frankl klassificerade som oanständig respektive anständig, hävdar vi otvetydigt kan urskiljas även i vår samtid.
Även om följande tes inte är belagd verkar ändå våra historiska fotavtryck av mänsklig karaktär bära spår av samma differentierbara grupp av människor som därmed sannolikt av evolutionär hävd alltid funnits med. Den uppenbara konsekvensen vi drar är att de som vi kallar 'oanständiga' alltid kommer vara ett hot mot en utveckling som pekar mot en hållbar och långsiktig mänsklighet. Och då avses 'hållbar' inte enbart som begreppet används i en beskrivning av klimatproblem utan 'hållbar' för oss människor och hur vi som civilisation lever och beter oss - att samma sätt vi lever på idag inte ska bli föremål för tvivel huruvida det sättet även fungerar om 500 år.

För att inledningsvis vara kategoriska och utan gråskala, är följden av personlighetstypen 'oanständig' självklart destruktiv för ett samhälle. Eftersom den här gruppen saknar en adekvat intellektuell verktygslåda att utvärdera fakticiteter blir de också oförmögna att analysera kedjor av orsak-och-verkan och därmed även resultatet av dessa. Den typen av kognitiv dissonans omintetgör en gemensam och konstruktiv debatt mot objektivt hållbara incitament vilket givetvis torpederar den kollektiva polemiken kring mänsklighetens 'hållbarhet'.

En psykiater skulle kanske protestera mot ovanstående, närmast kognitivt dysfunktionella beskrivning, och mena på att även narcissister absolut kan vara högpresterande och göra ett bra jobb.
Ja, men om vi tar Trump och Bolsonaro som exempel, ingen anständig skulle någonsin påstå att dessa människor, objektivt sett, är högpresterande och skälet till detta är att även om de kanske skulle kunna utvärdera fakta och dra korrekta konklusioner om den värld vi lever i (även om vi tvivlar på detta), så gör de inte det. Deras hela tillvaro går på ett fundamentalt sätt ut på att fylla en hink av bekräftelse. Och den hinken är definitionsmässigt alltid tom.
Att objektivt analysera en orsakskedja eller komma med utsagor som är sanna, är inte ens sekundärt, det är fullständigt ovidkommande. Allt går ut på att känna sig förmer än de man kommunicerar med och att framstå som en vinnare.
Att vara en fullblodsnarcissist av den typ sista meningen beskriver är ju dessutom något man kan unna sig när man (redan) befinner sig i top-position. Högpresterande Narcissister finner man i allmänhet i positioner under denna. Mer om det nedan men vi inflikar ett klipp som inte är menat som någon vetenskaplig analys om Trumps Narcissism men ett roligt och absolut belysande inslag ur Jimmy Kimmel Show!Vi snuddar här vi det djupare kliniska innehållet huruvida ovanstående ledare ljuger medvetet, alltså om de vet att de ljuger eller inte i den stund de uttalar lögnen. Svaret är ja, och det är därför det även finns högpresterande Narcissister. Om en sanning gagnar en Narcissist i att följden av sanningen medför bekräftelse, så talar de ju sanning.
Så när vi använder termer av "saknar kognitiva eller intellektuella instrument/verktygslådor för att..." menar vi egentligen att de instrumenten inte är tillgängliga eftersom det antingen finns ett självändamål av att fylla den tomma bekräftelsehinken eller att det finns ett självändamål av den sociala belöningen av att tillhöra ett sammanhang, tillhöra en grupp, eller att propagera ett ideal. Då dessa subjektiva egenvärden går före anständighet, sanning och ett beteendemönster som gagnar oss alla, anser vi det finns fog för att dessa oanständiga, i alla praktiska aspekter, har ett gemensamt personlighetsdrag av att vara kognitivt funktionsvarierade.

Det personlighetsdraget är av oerhörd vikt här då en dylik person är ett, inte bara potentiellt, utan tveklöst hot mot det samhälle eller kanske till och med hot mot den civilisation vi lever i.
Det är starka ord men vi ska försöka motivera den ståndpunkten.

Följden av ovanstående, vilket vi också redan berört, är den olyckliga innebörden att människor som har narcissistiska personlighetsdrag och därmed låg självkänsla och stort bekräftelsebehov, har en inneboende drivkraft att kompensera den risiga självkänslan genom att sträva mot bekräftelsegivande positioner samt miljöer med makt och maktutövning. Allt ifrån politiska-, företags-, myndighetsutövande positioner till grundare av (hat)sajter och bidragsgivare i forum och bloggar på sociala medier. Den drivkraften mot både ledande och framträdande positioner är inneboende i själva diagnosen även om "framträdande positioner" mycket väl kan innebära en YouTube-kanal med 10 följare.

Om vi accepterar den förenklade bilden av att världen är indelade i två "raser" som Victor Frankl föreslog, är vi dock fortfarande många (förslagsvis hälften) som inser den trångsynthet och kortsiktighet många ledare i världen uppvisar.
Problematiken ligger i att vi har den där avgrundsdjupa klyftan mellan oss och de kognitivt funktionsvarierade och därmed befinner oss på olika arenor i vår polemik av förordade ideal och i vår arena är det lite svårt att få upp någon på scenen. Den här inneboende skillnaden i personlighetstyp gör det alltså svårt att bemöta och publikt debattera då vi inte drivs av samma incitament att synas och få bekräftelse.

Innan vi går vidare med den, i sammanhanget, olyckliga egenskapen hos informationskanaler på nätet i att snabbt och kraftfullt kunna sprida (oanständiga) ideal, måste den hittills alltför kategoriskt svart-vita uppdelningen i de vi kallat oanständiga, nyanseras .
I ett diskussionsprogram, i Sveriges Radio's 'Filosofiska Rummet', om Polarisering (länk), vilket vi varmt rekommenderar att lyssna på, tog Erika Bjerström, tidigare utrikeskorrespondent i USA, upp det som vi har kallat 'faktaresistens' eller på engelska 'confirmation biased'.
Övriga deltagare i diskussionen var Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi.
Erika Bjerström tog upp en intervju hon gjort med en man i övre medelåldern som bodde och arbetade på sin ranch i Texas. Hon intervjuade mannen i hans egenskap som Trump-supporter och därmed anti "gun control", det vill säga, han motsatte sig ett strängare regelverk kring innehav, köp och rätten att bära vapen.
Australiens konservativa regering hade vid intervjuns tidpunkt några år tidigare infört nya lagar som innebar just större reglering av vapenlicenser och rätten att bära vapen. Man hade relativt snabbt sett en skillnad på frekvensen av mord, skolskjutningar och självmord till vilka man tidigare trott sig kunnat knyta till de mer fria reglerna kring de rättigheterna.
När de hårdare restriktionerna gällande vapenkontroll infördes såg man alltså en signifikant skillnad tillika nedgång av exempelvis skolskjutningar och självmord.
När Erika Bjerström hade nämnt detta för mannen och ville att han skulle kommentera kring det faktum att strängare regler kring innehav av vapen faktiskt ledde till färre incidenter med dödlig utgång såsom skolskjutningar och självmord och hur det kontrasterade mot mannens friare regler till vapeninnehav, hade mannen sett konfunderad ut och inte direkt svarat.
Intervjun fortskred dock och strax innan Bjerström skulle lämna ranchen hade mannen lite upphetsat fångat henne och bett henne följa med tillbaka in i huset för att han skulle visa henne något. Väl inne igen stegade han med målmedvetna steg fram till sin dator och, nästan lite ursäktande, pekat på skärmen som visade Google-träffar rörande information kring effekten av Australiens hårdare regler kring vapeninnehav. Han sa: "- Jag är ledsen men jag tror inte du har rätt information om det där." Han pekade på några Google-träffar som visade att både våldet och självmorden snarare hade ökat i Australien.
Erika Bjerström hade granskat träffarna, och som hon sa i programmet, "- Jag såg direkt att den här mannen och jag kommer aldrig kunna mötas i en riktig diskussion för vi har helt enkelt så fundamentalt olika baser för informationsinhämtning och vad vi uppfattar som objektivitet och sanning."
Mannens Google-träffar, uppifrån och ned, hade varit från sajter av typen 'Breitbart' och 'Fox News' och dylika 'Alt-Right' nyhetssajter medan hennes informationsbas härrörde från studier som analyserat de faktiska siffrorna. Det vill säga de artiklar som skrivits med en vetenskaplig metodik som grund. Men hon förstod att mannen aldrig skulle lita på en sådan informationsbas och såg på Fox News och Breitbart som den ovedersägliga sanningen och samtidigt de källor som "avslöjar" hur saker verkligen ligger till.
Han hade en definitionsmässig uppfattning att all information från det så kallade "fake-media" bara hade ett syfte och det var att tillsammans med vetenskapen liera sig med liberalerna, liktydigt med etablissemanget, att upprätthålla sin politiska agenda.

Mannen, tillika Trump supporten, ovan skulle nog inte anses som oanständig i det motsatsförhållande till definitionen av 'anständig' som vi gjorde på startsidan. Har han inte "alla hästar hemma" då? Eller är han en i korgen av bevis för den "kognitiva dissonansen" som vi tidigare använt med en innebörd att vi tycker oss se att distinkta gruppers syn på en autentisk verklighet förvrängs på grund av en total renons av de intellektuella instrument som krävs för att analysera basala orsaksresonemang? Eller mindre krussidulligt uttryckt, är mannen som beskrivs i exemplet ovan dum i huvudet?
Han skulle hur som helst knappast läggas i Narcissist-korgen, åtminstone om man får tro Erika Bjerström själv.

Exemplet med Trump-supporten ovan pekar på något djupare som vi hittills inte adresserat då alla textavsnitt varit kategoriska och onyanserat drar alla oanständiga över en kam och menar att halva mänskligheten är oanständiga Narcissister som intelligensmässigt stannat nånstans i 7-års åldern. För att snabbare komma till en poäng och att pedagogiskt lättare kunna peka på den fara det personlighetsdraget medför har vi antagit den odelade synen, men vi riskerar därmed att vara lika polariserande som den grupp vi pekar ut som just detta. Det finns en gråzon av individuella personlighetsdrag i gruppen vi kännetecknar som kognitivt funktionsvarierade, som inte är avsiktligt onda.

Här krävs det en definition av vad vi avser med 'ond'. Ordet 'avsiktligt' finns med av ett skäl och det är att om en handling sker med en avsikt och en medvetenhet att följden av handlingen kan medföra något negativt för andra människor, är den handlingen ond. Implicit ligger här alltså också en avsaknad eller oförmåga till empati. Sen kan man gräva ännu djupare rent filosofiskt i exempelvis vad som menas med 'negativt', men vi lämnar begreppet det odefinierat med och låter en läsares intuitiva föreställning rama in ordet samtidigt som vi faktiskt menar att en icke marginell undergrupp av 'oanständiga' uppfyller just ovan definition av - 'onda'.
Vi har alltså en rad personlighetstyper under 'oanständighet' som överlappar med varandra men, med exemplet ovan som beskrivning, det är inte alla som överlappar med 'ondska'.
Med det sagt, kan man falla inom någon av följande kategorier:


 1. Du kanske saknar utbildning eller på andra sätt är oförmögen att, ens om du försökte, ha möjlighet att analysera, även lättare, orsakssammanhang.
 2. Du kanske lever i ett socialt sammanhang, både fysiskt och digitalt, där det skulle kosta för mycket att ha en annan åsikt. Även om du inser att de åsikter du ger uttryck för är osanna eller oanständiga, eller kanske struntar i vilket. Och med 'kosta' avses att man riskerar att förlora vänner och en social tillhörighet.
 3. Du kanske fastnat i de oerhört starka, och i sig polarisera(n)de, algoritmer som gör att, hur du än söker efter information på nätet, nås du bara av sådan information(skälla) som du alltid fått informationen från tidigare och som algoritmen 'vet' genererar fler klick från dig ('vet' = som i att vara programmerad att känna igen).
 4. Du kanske helt förlorat förtroendet för det som går under epitetet 'Mainstream Media' och medvetet bara håller dig till en verklighetsbeskrivning som tillhandahålls av den Media som paradoxalt nog är den som inte är sann, eller ens försöker vara det. Paradoxal, i att en dylik människas tro att 'Main stream media' har en dold och subversiv agenda, medför ett handlingsmönster där man vänder sig till den Media som verkligen har det. Mannen och Trump-supporten i exemplet tillhör sannolikt denna kategori eller punkten ovanför.
 5. ( Du kanske bara lider av dålig självkänsla och söker den lilla bekräftelse du kan få, var den än kommer ifrån. Ett lättillgängligt sätt att få det är spridning av 'oanständighet' på nätet. (och vi tar upp detta i detalj i nästa sektion 'Internet' )

Den sista punkten är satt inom parentes då din önskan att få bekräftande 'likes' genom spridning av konspirationsteorier kanske inte görs med en i grunden 'ont' uppsåt men följden blir i allra högsta grad oanständig. Även om vi som sagt tar upp detta i detalj i nästa sektion är skälet bakom den oanständigheten att det visar sig att den information som sprids snabbast och mest är 'Falsk' information och inte sällan innehållande (konspirations)teorier som som är polariserande, intoleranta och även (eller 'därför' som det ska visa sig) information som innehåller element som väcker avsky).
Så även om de ovanstående punkterna visar på en personlighetstyp, inte nödvändigtvis baserad på en medveten och avsedd illvillighet eller ondska, har vi inga skrupler när vi ändå kategoriserar dem som oanständiga. Och det är en viktig distinktion då de människor som faller under någon av de uppräknade kategorierna är många till antalet och en absolut majoritet av de vi så hårdnackat anser bete sig 'oanständigt'. Eftersom denna text skrivs under det globala 'Corona-virus-året', är en given och passande analog till de 3 personlighetstyperna i listan - superspridare av falsk information. Även om du själv alltså inte bär på den där medvetna 'ondskan', tar din dåliga självkänsla överhanden och du "bara inte kan" motstå den där 'dela-knappen' och det rus av bekräftelse de följande innebär.
Mer (lättläst) information om konspirationsteorier och livfulla och svulstiga (falska) hitte-på-historier på Internet och varför vissa personer eller personlighetstyper är mer dragna till dessa, kan man läsa här och här, bägge från PsychCentral®.

Med den brasklappen om vår kategoriska indelning av mänskligheten i anständiga och oanständiga och där den senare kategorin inte alltid innehåller människor, som det heter, "i hjärtat" är oanständiga så blir konsekvensen av även dessa människors polariserande kognitiva verktygslåda och ovilja att anta sann information en farlig konsekvens för oss alla.
Vi vill därmed med bestämdhet klumpa ihop alla de människor som befinner sig på den andra sidan av den där avgrundsdjupa klyftan av beskriven och uppfattad verklighet, som oanständiga.
Och bara för att ytterligare motivera den klassificeringen, tänk att vi har en slumpvis utvald grupp på 100 personer. Alla får frågan - "Har vi idag en Global uppvärmning orsakad av människan? Ni som svarar 'ja' ställer er i en grupp till höger och ni som inte tror det ställer er till vänster". Gruppen på 100 personer formerar sig i den föreslagna indelningen beroende på deras svar. De, nu två grupperna får sedan fler frågor: "Är vetenskap ungefär lika bra som sunt förnuft på att lösa problem?"; "Är det farligare att vaccinera sig än att inte vaccinera sig?"; "Finns det en möjlighet att jorden är platt?" ; "Skulle våld med dödlig utgång minska om vi lättade på reglerna för vapenkontroll och lät alla som vill, ha vapen?" ; "Anser du att den förre presidenten i USA, Donald Trump förlorade valet 2020 på grund av fusk från Demokraternas sida?" ; "Anser du att du är lite bättre än andra på att se medvetet dolda strukturer och samband i samhället, som de styrande försöker dölja?" ; "Tror du att människan har ett evolutionärt släktskap med dagens primater?" ; "Har människan varit på månen?"...etc.
Även om det Sanna svaret på frågorna alternerar mellan 'ja' och 'nej', visst är du som läsare lika övertygad som oss att gruppindelningen som formades efter den första frågan skulle behållas genom alla frågeställningar, det enda som kommer ske är att samma två grupper går mellan höger och vänster. Det kommer vara mycket osannolikt att någon från en grupp helt plötsligt sällar sig till den andra gruppen.

Och med det sagt verkar det således vara något inneboende, alltså en hårdkodad* egenskap, att vara oförmögen till en Sann analys av verkligheten och även om vi inser att det är på gränsen till oanständigt är det dags att vi både inser faran med den gruppen och även öppet börjar visa det löje, de så uppenbart framkallar och det förakt, de faktiskt förtjänar. Vår hela existens kan nämligen bero på det.
*Vi har på många ställen använt ordet 'hårdkodad' och det är egentligen ett slarvigt uttryck då det implicerar en oundviklig genetisk koppling. Vi är fullt medvetna om ett komplext samverkande mellan arv och miljö och hur man från barn till vuxen formar sin personlighet. Vad vi egentligen avser är att man som vuxen är hårdkodad, oberoende av förhållandet mellan arv och miljö, och ligger i den korg av oanständighet vi har definierat och som man, medvetet eller omedvetet, inte har någon som helst intention att ta sig ur.


Internet och Information

Internet och Sociala medier har visat sig vara en superb plattform för de oanständiga att fylla sin tomma hink av bekräftelse(behov).

Med Internet och utvecklingen av sociala medier har både spridningen och tillgängligheten av information ökat explosionsartat. Den här möjligheten till mycken och snabb information har varit en naturlig del av allas vår tillvaro i nästan 30 år nu och gör den lättare (det sägs så) och kanske inte roligare men åtminstone oftast lättillgängligare roligheter.
Bara genom att beakta dessa få adjektiv vad internet inneburit till daglig dags, är det också lätt att inse att om man vill sprida de tankar som du själv anser alldeles fantastiska till andra människor som ännu inte förstått hur fantastiska dina tankar och idéer är, är ju internet och alla sociala plattformar alldeles ypperliga medium.

Det finns dock en nedslående aspekt när det gäller informationsflöden:
Information som innehållsmässigt har en Falsk och polariserande agenda, verkar ha vingar med jet-motorer.

En publicerad undersökning av en forskargrupp från MIT i USA har undersökt hur Falsk information sprids i jämförelse med Sann på Twitter®. Här kunde man visa att den Falska informationen inte bara spreds 10 till 20 gånger snabbare än den sanna, oberoende av ämne och frågeställning, utan också att ett falskt påstående hade 70% högre sannolikhet att retweetas än en tweet med ett sant påstående.

Är inte det underligt? Det informationsstycket som objektivt sett bevisligen är "fake-news", är det informationsstycke som sprids snabbast och till flest personer. Man har i det här fallet jämfört med genomslaget för det informationsstycke som bemöter det polariserande informationsstycket, med objektivt sett det "sanna" innehållet. Läs mer om MIT artikeln här. Även Åsa Wikforss tar också upp detta fenomen tillsammans med begreppet 'Faktaresistens' i en mycket intressant föreläsning här.

Det verkar alltså vara så att både hos avsändaren och mottagaren av denna information, finns det inneboende egenskaper som eftersträvar polarisering och xenofobi. Tittar man i artikeln från MIT ovan kunde man visa att Sann information kunde härledas till följande tre kännetecken:

 • - en (trygg) känsla av igenkänning
 • - förtroende för informationen
 • - sorgsenhet för innehållet

Medan Falsk information kännetecknades av:

 • - något (nytt) okänt ("feeling of novelty")
 • - en drivkraft att dela och vara först med just detta okända
 • - en känsla av upprördhet eller avsky ("disgust")

Falsk information tenderar även att vara mer spektakulär och innehålla många och stora adjektiv samt livfulla beskrivningar. Det senare känns också rimligt eftersom man målar upp en bild vars ramverk inte hålls tillbaka av de sanna och därmed finita antal delar och moment som definierar något som faktiskt (redan) hänt. Vad man också kan se som mönster i information som snabbt delas är att den informationen, förutom att vara falsk, även innehåller polariserande delar. Informationen som sådan är alltså skapad med ett innehåll där man lätt identifierar sig med ett 'vi' som kontrasterar mot ett lika tydligt 'dom' i samma information, inte sällan med något positivistiskt som knyter ihop 'vi' och något upprörande (avskyvärt) som kopplas ihop med 'dom'.

Det är lätt att dra paralleller till psykiater Anders Hansen (som vi redan pratat om), där han just tar upp vårt sanningssökande och att vår (o)förmåga att acceptera något som är sant, i allra högsta grad beror på den sociala följden av den acceptansen. Vi tillhör nämligen, extremt mycket visar det sig, hellre ett socialt sammanhang och i en social grupp som delar ens syn på sanning och värderingar än att handla i enlighet med acceptansen att den synen rent objektivt visar sig vara Sann. Eftersom den direkta följden av ett byte av ståndpunkt X, som tidigare definierat tillhörigheten i grupp X, till ståndpunkt Y, gör att vår ställning, acceptans och kanske även uppmuntrade tillhörighet i grupp X, förloras.

Men varför sprids den Falska och polariserande informationer så mycket snabbare och når så många fler människor? De som anammar den objektivt sanna informationen i ovanstående är ju också en grupp? Alltså har en grupptillhörighet med dem som inte besitter en polariserande syn eller inte attraheras av Falska konspirationsteorier. Eftersom ett Sant informationsflöde inte har någon inneboende egenhet i sig, det är bara ett semantiskt attribut på samma flöde, måste det således vara själva den polariserande agendan tillsammans med de uppräknade kännetecknen ovan, som är jet-motorn som driver den snabba spridningen.

Vi har, kanske inte otippat, en hypotes om det spörsmålet och det är att varför..? är samma fråga som vilka..?
När man ställer de, i MIT artikeln funna, kännetecknen av Sann respektive Falsk information mot varandra är det således som om de tre senare mänskliga känslorna som uppkommer när vi utsätts för Falsk information, är starkare drivkrafter till ett handlingsmönster som medför att klicka på en 'dela-knapp', än den Sanna informationen.
De tre senare känslorna eller kännetecken är generella känslor som uppkommer när man möts av Falsk information och erfars således även av de som läser samma information men som inte delar den. Det är ju dock bara så att Falsk information sprids snabbare och mer än Sann, inte att sann inte sprids alls. Vår hypotes är därför att det är de oanständiga som, när de möts av Falsk information, väljer att inte engagera de kognitiva filter vi normalt har för att analysera och avgöra huruvida nåt stämmer överens med en Sann verklighetsuppfattning. De oanständiga blir alltså så till sig av upphetsad förväntan av en möjlighet att vara lite förmer än andra och att sitta på information som ingen annan har, att sprida och klicka på 'dela-knappen' därmed går före den anständiga handlingen att lägga informationen i Falsk-facket och gå vidare.
Som en anständig skulle göra.
När den oanständige delar den Falska informationen väljer man också implicit att skapa en grupp med dem man delar innehållet med, ett 'vi' och 'dom' (som inte får informationen). Det vill säga att man, likt en 7-åring, inte kan hålla sig och sina fingrar i styr och bara måste göra den där handlingen som han sannolikt redan vet får till följd en från sin grupp.

De oanständigas drivkraft mot bekräftelse och en förväntan av lättillgänglig sådan samt att de uppenbarligen saknar (eller väljer att inte engagera) de kognitiva instrumenten för att objektivt analysera och filtrera data för att kategorisera dem som antingen sanna eller falska, gör dem hur som helst också till tacksamma och lättillgängliga byten för så kallade 'Troll-fabriker'.
Trollfabrikerna består oftast av en eller några få personer som arbetar från sin egen dator hemifrån eller nära anslutning till hemmet. Men oberoende av det logistiska så är motivet inte sällan rent ekonomiskt med 'författaren' som ensam mottagare. Man tjänar helt enkelt pengar på att skapa hitte-på-historier eller nyheter som genererar maximalt med 'klick' och det är också exakt så inkomsten skapas, man tjänar pengar direkt per 'klick'.
Så det enda incitamentet för själva innehållet är att blåsa upp historier på ett sätt som man vet skapar intresse och därmed klick och därmed pengar, så kallat 'click bait'. Och det är självklart man då väljer historier som både har jet-vingar och når flest människor – det vill säga Falska och/eller Polariserande historier
Trollfabriker kan också vara stora, sannolikt statskontrollerade, institut som Internet Research Agency från Ryssland som med stor säkerhet pekas ut av FBI som den Troll-fabrik som försökte påverka det amerikanska valet 2016. Dylika fabriker har därmed en mer politisk agenda även om de utnyttjar samma Falska och Polariserande incitament gällande innehåll och som ger innehållet vingar med jet-motorer. Viktigt att påpeka här är att hitte-på-historier inte på något sätt är en 'alt-right' företeelse, utan det finns absolut även populistiska och radikala vänsterrörelser som publicerar 'fake-news' med en subversiv agenda. Intressant läsning om Troll-Fabriker som både privata entreprenader och stora statskontrollerade institutioner kan man läsa om här (The Guardian®) och här (LA Times®).

En ytterligare faktor i detta är att en stor del av informationen på nätet genereras av AI-liknande programmerade robotar, 'bots', som lär sig att med automatik skriva inlägg på bloggar och svar i forum med ett enda mål, att skapa ett innehåll de, med din surf-historik som bakgrundsdata, har 'lärt' sig att du sannolikt kommer klicka på. Innehållet behöver dock inte nödvändigtvis vara Falskt men företeelsen står för ungefär 40% av hela Internets informationsinnehåll, vilket gör det värt att ändå nämnas. För den intresserade hänvisar vi till två lättlästa nyhetsartiklar i Al Jazeera respektive New York Times™ här (AJ) och här (NYT).

FARAN

Oxford Dictionaries valde redan år 2015 ordet 'Post-truth-era' som Årets Ord, med motiveringen att vi nu lever under... ‘circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than emotional appeals and personal belief' (vi lever nu under "...omständigheter där objektiva sanningar har mindre relevans för att forma en samhällsopinion än känslomässiga avvägningar och personliga tyckanden.")

Varför är detta så farligt?

Då innehållet på den här sajten är menat att passa och förstås även av ungdomar från och med slutet av högstadiet har vi, på hela sajten men i detta avsnitt speciellt, valt att vara grundliga.

En rekapitulering av de två avsnitten ovan ger att vi har en stor och ökande andel av mänskligheten som minst mer eller mindre medvetet väljer att inte nyttja hela sin repertoar av kognitiva och intellektuella resurser för att skapa en sann verklighetsbild, och som mest är kliniska Narcissister vars enda syfte med tillvaron är att känna sig förmer än andra människor. Dessa har vi kategoriskt klumpat ihop som 12 Mänskligheten. Även att denna grupp har, sannolikt genom vår evolutionära historia, betett och fortsätter bete sig oanständigt
Tillsammans med det faktum att information som kan taggas med attribut som Falsk och Polariserande, har både mycket lättare att spridas plus att det även sprids snabbare än gängse Sann och verklighetstrogen information, skapar samtidigt möjligheter för de oanständiga att också skapa starka, många och mycket aktiva plattformar och grupperingar på nätet och i Sociala Medier
Det finns tyvärr även fler aspekter som gör att framtida generationer riskerar att leva i ett mediebrus där det är snudd på omöjligt att få eller hitta Sann information ens om du aktivt letar efter den.

De generationer som existerar idag, räknat med gängse 25 år per generation, består då av ungefär tre generationer, de generationerna riskerar att ha fundamentalt skilda uppfattningar om den verklighet vi lever i. Alltså en verklighetsbild rörande tillståndet av samtiden där två generationer (än så länge) besitter en kognitiv verktygslåda och ett ramverk av allmänbildning som (kan) frambringa en Sann bild, medan en(1) generation, enbart på grund av inriktning, mängd och strategier hos dagens medieplattformar, saknar en adekvat verktygslåda för att utröna huruvida något är Sant eller Falskt.
Och skälen till det ser vi är två:
1/
Två generationer av de tre har nämligen levt under tider då sanning och lögn fortfarande har varit tydligt separerade i det informationsflöde som vi läser och tar till oss.
Vi (de två äldre generationerna) har självklart varit medvetna om att exempelvis politiker tolkar statistik lite som de vill och att samma politiker kan ha helt divergerande åsikter om följden av politiska beslut eller idéer. Även att myndigheter, poliser och samhällsbärande institutioner både kan upprätthålla och fatta beslut på fördomsfulla eller felaktiga grunder. Vi har dock även levt under tider då vi haft en media och journalistisk agenda av granskande och avslöjande av denna myndighetsutövning, eller fördomsfulla och politiska beslut.
Samma två generationer har även levt under tider då personer som sitter på någon som helst form av ledande position, har varit rädd för att ljuga. Man har varit rädd för att bli avslöjad och den granskande journalistiken har hela tiden setts som ett garanterande filter för att vi medborgare i slutändan nås av sann information. Medier som divergerat från den vägen har varit få och marginaliserade.
Visst har de filtren varit politiskt färgade och visst har de filtren kunnat haft en statistisk slagsida på grund av samma politiska infärgning eller personligt tycke hos granskaren, men kompassen har i alla fall pekat mot samma planhalva som sanningen legat på.

Den yngsta generationen, av de tre, lever idag dock under ett (socialt) mediabrus där ungefär 40% av vad den generationen utsätts för på internet är automatiserad information av algoritmer eller så kallade 'bots'. Hur stor del av detta, och inte bara från 'bots' utan hela internet, som är falskt är en mycket komplicerad frågeställning. The Pew Research Center har en intressant artikel här och även denna vetenskapliga mycket belysande artikel som också visar på svårigheterna i själva metoderna för att mäta vad som är fake-news och inte.
En undersökning från PunditFact redovisar här i en undersökning från 2015 ett exempel på hur stor andel av Fox News' innehåll som var falskt. Siffran var redan då 60% och även om vi inte ska skriva nåt som osant så gissar vi ändå på att siffran är än högre idag. Högliberala MSNBC var bättre med 'bara' 44% falskt innehåll i samma undersökning men det är fortfarande en hög siffra och lite av poängen här under punkt 1/ under "varför den yngsta generationen riskerar att leva sitt liv i ett mediebrus där det är svårt till nästan omöjligt att veta vad som är Sant och Falskt på nätet".

I en annan artikel i Science Magazine® här har man både tittat på sanningshalter i Nyheter på nätet men också analyserat medievanor i olika generationer. Det mest iögonfallande med den artikeln, och mest skrämmande i sammanhanget, är att den visar på det fundamentala ointresse den yngsta generationen har för Nyheter.
Nyhetssajter är uppenbarligen en försvinnande liten del av den yngsta generationens mediekonsumtion:
1,1% av totala tiden spenderad på internet var på en Nyhetssajt i åldern 18-24år och bara 13 av det, på det som kallas "Mainstream News", resterande på Nyhetssajter inom de sociala plattformarna (beteckning enligt artikeln). Artikeln visar även att den yngre generationen har en mycket bred definition av Nyheter som inte överensstämmelser med äldre generationers. Den yngre generationen skulle kalla ett Snap, Tweet eller Facebook-kommentar från en kändis' och dennes personliga inlägg eller delade uppfattningar om samtidens ekonomi, politik eller vetenskap etc, som en 'Nyhet'. Det anser vi är mycket oroande och i ett framtidsperspektiv läskigt otydligt vad det kommer ha för effekt på kommande generationers samhälle och det personliga informationsnavigerandet till en korrekt världsbild. Vi som idag tillhör de två äldsta generationerna kan nog ha svårt att se den svårigheten eftersom vi alltså redan växt upp med referensramar av nyheter och en bildningsväg där sanning och osanning inte är så svårt att skilja. För det är klart att en bildningsväg hela tiden är ett ömsesidigt korsrefererande mellan ett skolväsen och all den information vi processar och filtrerar i vår annorstädes vardag.
Vår, de äldre generationernas, allmänbildning baserar sig på en, i regel sanningsenlig, information som filtrerats från den sanna planhalvan av den nämnda kompassen men framtidens generationer kommer ha en allmänbildning av betydligt grumligare karaktär.

Om vi definierar Nyheter strikt som information om vårt samhälle och samtid såsom politik, ekonomi, vetenskap eller miljöfrågor och således för frågeställningens skull, all information som saknar nöjesinnehåll, är alltså den yngre generationen öppet och bekymmerslöst fullkomligt ointresserade an Nyheter.

Den yngsta generationen växer således upp utan vilja till ett referensramverk av Verkligheten och har alltså inte, ens om de vill, heller någon möjlighet att navigera i den sociala djungeln för att hitta 'Rätt' och 'Sann' information. Oviljan beror säkerligen även på den oerhörda mängd av information och sociala plattformar så varför ens klicka sig eller öppna en App till Nyheter när det finns så mycket annat 'roligt'?

2/
Och det leder oss in på punkt två rörande varför vårt nya samhälle riskerar förvränga den senaste, tillika yngsta, generationens verklighetsuppfattning.
Sociala mediers algoritmer.
Vad styr vilken typ av informationsflöden som visas på skärmen vi håller framför oss?
Vi kan ta ett närliggande exempel. Författaren till den här texten sökte ordagrant efter: "Christopher Hitchens best of", på YouTube™. De 3 'bästa' träffarna hade med författarens tidigare sökningar att göra (och hade absolut ingenting med Christopher Hitchens att göra) och som nummer 4 kom 'Best of Christopher Hitchens Amazing Arguments And Clever Comebacks Part 2'. Part 2 dock, notera det. Motsvarande '...Part 1' kom längre ned på listan.
När författaren tittat på 'Part 1' sökte författaren, inte helt orimligt, på "Christopher Hitchens best of 2". Så många 'Best of Christopher Hitchens...' finns inte så den 'Part 2' som kom upp som bästa 'Christopher Hitchens...' träff i den initiala sökningen borde ju vara en rimlig bästa träff nu...om inte ännu rimligare eftersom 'Part 2' nu fanns med i sök-orden.
Men riktigt så funkar inte algoritmerna. Det eftersökta klippet kom nu på 3:e plats även om de 2 första faktiskt hade 'Christopher Hitchens' namn i klippet.
Ovanstående trots att författaren stängt av alla former av 'personalization' och bockat bort 'watch-' och 'search-history' i både Google och YouTube, vilket författaren antingen misslyckats med eller så finns det algoritmer i bakgrunden man inte kan välja bort.
Även om följande bara är en personlig reflektion kan man inte annat än undra om algoritmerna verkligen ger den 'Bästa' träffen i objektiv mening? Algoritmerna genererar säker maximalt med klick men bara av det skälet att de ger 'Fel' träffar och man måste fortsätta klicka på olika meny-val och (åter) skriva saker för att begränsa sina träffar och få det man är ute efter.

Algoritmerna som styr innehållet vi nås av är så extremt starka att måla in oss i den bubbla som definieras av vad vi tidigare surfat på, samt generera ett sökresultat som får oss att fortsätta 'klicka', att även nästan ordagranna, sökningar inte ger oss vad vi eftersträvar. Och det är även värt att notera att gällande YouTube så matas algoritmerna inte enbart av tidigare sökhistorik på YouTube utan även generell surfning och informationsinhämtning på Internet genom Google's algoritmer då YouTube är ett Google-ägt företag.
För att koka ner det ovanstående avsnittet till den poäng vi vill göra, och samtidigt visa på faran vi ser i detta, och om vi tar Sverige som exempel, så har de två äldre generationerna växt upp med 1 till 4 kanaler på TV och 2 till 10 kanaler på Radio sett mellan 50- till mitten av 90-talet. I det medielandskapet finns det helt enkelt inte så mycket svängrum för 'fake-news'. Det finns hela tiden seriösa informationskanaler, som man helt enkelt inte kan undgå att utsättas för eftersom utbudet är så begränsat, som i sin tur kan korrigera det falska. Men som vi redan sagt, rent fabricerade nyheter var extremt ovanligt och kompassnålen pekade i princip uteslutande mot samma planhalva som sanningen. Det var ett totalt väsensskilt medielandskap.

Hela konceptet med konspirationsidéer och liberal "fake-news-media" och att dessa ingår i en stor sammansvärjning som definitionsmässigt publicerar 'fake'news', har ju uppkommit sedan utbudet har ökat exponentiellt och människor nu har 1000 sajter att tillgå på nätet som går under paraplybegreppet 'Nyhetssajt'.
Om vi tar ett exempel med vetskapen att osanna och polariserande Nyheter både snabbare når ut till en publik och att den når en större publik. Säg att någon publicerar en nyhet om att en pizzeria i Washington har en dold källare från vilket ett hemligt pedofilnätverk organiseras som når ändå upp i Demokraternas partitopp och involverar både Hillary Clinton och Joe Biden. Historien kryddas med blodsoffer av barnen och att man dricker blodet och andra kroppsvätskor i en satanistisk ritual. Hela detta pedofilnätverk är också del av en så kallad 'Deep State', en stat inom staten, bestående av medier, vetenskapssamhället och det liberala slash demokratiska partietablissemanget som egentligen styr USA bakom kulisserna.
Som vi alla vet är ju detta dock inte ett påhittat exempel utan ett riktigt exempel på hur någon skapar en 'hitte-på-historia' som har de där jet-försedda vingarna. Ovanstående konspirationsteori heter QAnon och är en högst levande och verklig bild för många i det stora grannlandet i väster och tyvärr och med enorm rädsla (förvånade har vi slutat vara), ser vi hur detta är en 'nyhet' bland andra. Det är gudskelov fortfarande fler som anser den osann än sann även om 13 av alla amerikaner är öppna för att denna teori "kan vara sann" och 56% av alla republikaner tror att den "är sann", i en undersökning gjord av AXIOS här och av Forbes här.

"..56% av Republikanerna tror att den är sann."...det är nästan så vi hoppas att en läsare blir rädd för den siffran.

Av de som är anständiga och fortfarande väljer att nyttja sina kognitiva resurser till ärlig och objektiv analys är det fortfarande relativt lätt att avgöra vad som är sant och inte, eller om vi trots allt är osäkra, vet vi vad vi ska gå för att finna sann information.
Men i ett medielandskap där gränserna suddas ut mellan de tusentals sajter och portaler på nätet som ska återge en bild av Verkligheten, hur kommer information hittas och mottas om två generationer där alla tre generationerna inte har några referensramar alls för Nyhetsinhämtning?
Vare sig det är NBC News, Dagens Nyheter, CNN, Studio Ett på P1 eller någon annan Informationsbas som är seriös, så kommer dessa bara vara ett försvinnande litet antal plattformar av seriös Nyhetsförmedling av tusentals där alla, även de seriösa, kommer vara tvungna att tävla om att fånga ditt intresse med ett saftigt 'Click bait' på den annorstädes sajt du som mediekonsument råkar befinna dig på.

Det är inte heller bara i den yngre generationen som traditionell Nyhetsmedia tappar publik. Som exempel har redan nämnda flaggskeppet på P1, 'Studio Ett', sammanlagt 7.000 lyssnare på en hel vecka enligt Breakit och Mediapoden här.Vad spelar det för roll att ett sådant, i allt ypperliga program, har inslag och debatter om 'Polarisering', 'Fakataresistens' eller Trump's galna och löjeväckande lögner, när ingen lyssnar på informationen? Det är ju ingen som lyssnar!
Vi går mot tider som kommer sakna stora samhällstäckande medieinstitutioner som garanterar en entydig och sann plattform inte bara riktad mot, utan även som nås av en ofrånkomlig majoritet av befolkningen.

Innan vi avslutar det här avsnittet med en sektion om vad vi har för möjligheter att bemöta de farhågor som nämns här, gör vi en kort sammanfattning av dessa farhågor:
Inte nog med att Falsk och Polariserande information har lättare att nå oss alla, det är också oerhört svårt att spräcka den bubbla av (des)information vi en gång, kanske råkat, försätta oss i. Har vi väl börjat befinna oss på forum och nyhetssajter som har lutning åt ett definierat ideal eller riktad agenda, är vi fast där. Vi har alltså två faktorer som är motsatsen till ömsesidigt uteslutande och snarare agerar i konsensus för att nästa generation, vår framtid, fylls av faktaresistenta människor som har en, inte bara skev, utan en genomfalsk bild av verkligheten och som dessutom aldrig kommer nås av, eller ens veta hur de letar efter, de sannolikt färre och färre, medier som trots allt försöker upprätthålla en fana av sans, realitet, försoning och sanning.

Vad kan vi göra? Eller är ovanstående ens övertygande som incitament för att den beskrivna verkligen är ett problem?
Vi anser det och vi andra anständiga måste börja erkänna de oanständiga som ett reellt hot och inte bara tro att det här kommer gå över om vi inte gör något.

Vi är övertygade om att åtminstone seriös media fortfarande har en oerhört viktig roll i hur det här scenariot kommer utspela sig. Det är av fundamental vikt att media inte hymlar om att de personer (och framför allt på maktpositioner), som uppvisar oanständiga (läs Narcissistiska) drag, även kategoriseras som sådana.
Här har journalister ett stort ansvar och det är ibland alldeles för lätt att hålla sig till det som brukar gå under benämningen "PK-fåran", när man hellre håller sig neutral än att kalla en anka för en anka.

För att ta ett exempel
Ett tydligt, samt i vårt tycke farligt, sätt att kategorisera ett dylikt beteende var vid maktöverlämnandet efter 2020 års val i USA, mellan Trump och Biden. I ett reportage och en analys av Trump's ovilja att erkänna sig besegrad i valet 2020 och därmed, vilket är tradition i ett dylikt fall, ringa till vinnaren Joe Biden och gratulera till vinsten, menade flera svenska medier, även om inramningen och exakt ordval i rapporteringen var olika, att skälet för Trump's vägran att ringa och gratulera var att Trump under hela sin ämbetsperiod hade 'gått mot normen' och att hans signum hade varit att utmana 'konventioner'. Reeaally?? Trump vägrade erkänna sig besegrad för att det inte finns en funktionell nerv hos honom som överhuvudtaget tänker i termer av att framstå som en förlorare. Det har absolut ingenting att göra med hans ovilja att följa normer! Han ville inte ringa Biden för att han är en fullblods-Narcissist, ingen normvägrare.

Man kan se varför en journalist inte vill etikettera en makthavare med en klinisk diagnos då en sådan inte finns men den oanständiga tillika förfalskade 'journalistiska' Rubicon har sedan länge korsats och det går inte längre att stå kvar på en sida av den barriären och göra ett anständigt motstånd för det finns liksom ingen kvar där och bemöta.

Så kallad 'Debunking' eller när man bemöter Falsk information med en seriös analys av det Falska påståendet för att visa att den är just Falsk, vet vi redan inte fungerar. Bland annat tas detta upp i Åsa Wikforss' presentation som vi redan länkat till här, men även i vetenskapliga artiklar här, här och här. Det visar sig till och med att resultatet av en insats att övertyga någon om en osann utsaga snarare befäster och frambringar en ännu större övertygelse att den har rätt. Visst är det märkligt...

Till dig som läser detta, tror du att du har lätt att erkänna att du haft fel och därmed byta åsikt? Vi tror att de flesta som överhuvudtaget läser den här texten skulle svara "Ja" på det. Vi kanske inte alla skulle vara lättövertygande då den där lilla, medvetet undertryckta, Narcissisten vi både redan har pratat om och som vi alla även besitter, gör sitt yttersta för att hålla kvar en ståndpunkt, så skulle vi ända byta den om vi får bevis på motsatsen till den ståndpunkten. Men inte alla uppenbarligen...och ingen får tio-tusen-kronor om man redan gissat vilken typ av person vi hypotiserar inte byter ståndpunkt utan snarare känner behov av att klamra sig fast vid den än hårdare. De oanständiga.

Avslutningsvis stolpar vi lite idéer kring vad vi anser skulle kunna vara viktiga för att åtminstone börja komma till rätta med allt vi ser som problematiskt i vår samtid och framtid.
 • trollfabriker måste jagas och stängas.
 • polariserande, xenofobiska forum, bloggar och poddar på nätet jagas och stängas.
 • hård censur för falska informationsflöden.
 • sökalgoritmernas otroligt starka förmåga till att skapa informationsbubblor måste tas bort. Reklam och 'click-baits' i sökmotorer får inte vara algoritmernas syfte, utan helt enkelt det den borde: Den bästa (sanna) träffen.
 • gratis 'prenumerationer' eller dylikt för objektiv, sanningsenlig media (medan vi fortfarande har någon), för elever från och med 1:a klass
 • I skolan: Obligatoriska lektioner från 1:a klass om vad som är sant och falskt rörande samtida viktiga nyhetshändelser och spörsmål. Även källhänvisningar till seriösa sajter med en anständig agenda.
 • I skolan: Vad är vetenskap? Att vetenskap egentligen är en metodik som inte nödvändigtvis är objektivt 'Sann' men ändå den metod som resulterar i en teori som för närvarande bäst beskriver den verklighet vi lever i.
 • ...essentiell.org kommer gärna till Er skola och föreläser om detta

Och avslutningsvis en kontroversiell punkt.
 • Att på samma sätt som vi bitvis försökt här på essentiell.org, försöka göra den oanständiga inställningen och det oanständiga beteendet väldigt ocoolt, nästan lite förlöjligat. Eftersom den oanständiga (Narcissisten) är helt omedveten att sitt beteende är så uppenbart, göra det uppenbart. Att i alla sammanhang, inkluderande allt från media till det personliga mötet, klargöra att man faktiskt, på helt ärligt, inte kan inse skillnaden på det vardagliga livspusslet och ett personligt handlingsmönster mellan en 7-åring och den oanständige.
  Det måste bli både klarlagt för den oanständige att denne är tydlig i sin larvighet på 'Mount Stupid' samt att det även framstår som just ytterst larvigt.

Visst är det på gränsen till oanständigt men till syvende och sist är de bekräftelsen honnörsordet och tar man bort det, tar man även bort stora delar av motivationen till det oanständiga.

Kontakt

Skicka oss ett meddelande om du undrar över något.